Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią naršymo patirtį mūsų svetainėje. Plačiau apie slapukus. Sutinku

Privatumo politika

Privatumo politika

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB "Pharmanet", į. k. 125956523, buveinės adresas: A. Goštauto g. 40B, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.ancor.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
  • Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Kandidatas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
  • Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.
  • Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
   • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
   • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
  • Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
  • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  • Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  • Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir/ar naudodamasis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.
  • Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 3. Kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas
  • Duomenų valdytojas kaip tarptautinė darbuotojų paieškos, atrankos ir laikinojo įdarbinimo įmonė atrankos į klientų darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatų pateiktus asmens duomenis:
   • Vardas, pavardė;
   • Gimimo data;
   • Telefono numeris;
   • pašto adresas;
   • Gyvenamosios vietos adresas;
   • Išsilavinimas;
   • Darbovietė;
   • Šeiminė padėtis;
   • Išklausyti kursai;
   • Mokamos kalbos;
   • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
   • Vairuotojo pažymėjimo turėjimo faktas;
   • Pageidaujamas darbo užmokestis;
   • Asmeninės savybės;
   • Rekomendacijos;
   • Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
  • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) (tvarkymas gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
  • Kandidatų asmens duomenys vykdant personalo atrankos veiklą gali būti perduoti potencialiems darbdaviams (Duomenų valdytojo ar kitų „Pharmanet“ grupės įmonių (SIA „Pharmanet“ ir OÜ „Pharmanet“) klientams). Kandidatų Asmens duomenys potencialiems darbdaviams gali būti perduoti į Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes; į kitas valstybes Duomenys teikiami tik gavus Kandidato sutikimą.
  • Prieiga prie Duomenų valdytojo tvarkomų Kandidato asmens duomenų suteikiama kitoms „Pharmanet“ grupės įmonėms: SIA „Pharmanet“ ir OÜ „Pharmanet“.
 4. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
  • Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi 5 metus nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos.
 5. Duomenų subjektų teisės
  • Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.
  • Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  • Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu privacy@ancor.lt ar paštu adresu A. Goštauto g. 40B, Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę.
  • Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 6. Informacija apie naudojamus slapukus
  • Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi svetainės lankytojo naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  • Slapukų dėka mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
  • Slapukus, naudojamus Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
   • Funkciniai slapukai (qtrans_front_language/Wordpress) yra skirti tam, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, įsimena pasirinktą kalbą.
   • Veiklos (analitiniai) slapukai (_ga, _gat_gtag_UA_112381154_1, _gid/Google Analytics) renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informaciją apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda Duomenų valdytojui suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda pagerinti svetainės veikimą.
  • Duomenų subjektas gali ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja visus slapukus (įskaitant būtinus slapukus), gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 7. Baigiamosios nuostatos
  • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
  • Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
  • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės 16 d.